Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO)

En l’exercici de les funcions de UOC X – Xtended Studies, S.L., i concretament amb la finalitat de gestionar la seva relació amb els usuaris, és necessari recollir i tractar dades de caràcter personal.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, aquestes dades són incorporades als nostres fitxers de dades personals, el responsable i titular dels quals és EducaciOnline.

Atès que l’usuari continua sent el titular de les dades que va facilitar a UOC X – Xtended Studies, S.L., i per a garantir el seu control sobre aquestes, UOC X – Xtended Studies posa a disposició dels usuaris tota la informació, juntament amb un mitjà senzill i gratuït per a accedir a la informació que els concerneix recollida en els fitxers de UOC X – Xtended Studies, per si és errònia o volen o oposar-se al seu tractament.

Què són els drets ARCO?
Els articles 15 i següents de la LOPD reconeixen una sèrie de drets als ciutadans per a garantir el poder de control i protecció del seu honor i intimitat personal i familiar sobre les seves dades de caràcter personal.

Qui pot exercir aquests drets?
Els drets ARCO són personals, de manera que només poden exercir aquests drets:

– Qualsevol persona física que sigui titular de les dades de caràcter personal.
– El representant legal del titular de les dades, quan el titular de les dades de caràcter personal estigui en situació d’incapacitat o minoria d’edat que li impedeixi l’exercici personal dels drets ARCO.
– El representant voluntari del titular de les dades, expressament designat per a l’exercici d’aquests drets.

Exerceix els teus drets ARCO

Dret d’accés
Dret de rectificació
Dret de cancel·lació
Dret d’oposició

Dret d’accés
És la facultat o capacitat que es reconeix a l’afectat d’obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal són objecte de tractament, la finalitat del tractament, l’origen de les dades i les cessions o comunicacions que s’hagin fet o que es prevegi fer.

Com s’exerceix?
En el moment de formular la sol·licitud, l’interessat pot optar pels següents sistemes de consulta, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

– Visualització en pantalla.
– Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.
– Telecòpia (fax).
– Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.
– Qualsevol altre sistema que sigui adequat a la configuració o implantació del material del fitxer o a la naturalesa del tractament, ofert pel responsable.

En qualsevol cas, l’àrea que tramiti la sol·licitud pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l’interessat pertorbi la normal prestació de serveis de la Universitat.

Documentació que cal aportar
– Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
– Si la sol·licitud es formula mitjançant representant, serà necessari acreditar la representació legal o voluntària.
– Atès que el dret d’accés només es pot exercir un cop l’any, en el cas que dins d’aquest període es torni a exercir aquest dret caldrà la corresponent acreditació de l’interès legítim.

Contacta amb hola@fp.uoc.edu per a exercir el dret d’accés.

Quin és el termini de resolució?
EducaciOnline ha de resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un (1) mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que es respongui expressament a la petició d’accés, l’interessat podrà interposar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En cas que EducaciOnline no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini d’un (1) mes.

Quan es pot denegar el dret d’accés?
EducaciOnline pot denegar l’accés a les dades de caràcter personal en els supòsits següents:

– Quan el dret s’hagi exercit en els dotze (12) mesos anteriors a la sol·licitud, tret que s’acrediti un interès legítim a aquest efecte.
– Quan així estigui previst en una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquestes lleis o normes impedeixin a EducaciOnline revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

En tot cas, EducaciOnline ha d’informar l’afectat del seu dret a exercir la tutela davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dret de rectificació
És la facultat o capacitat de l’afectat per a poder instar EducaciOnline a complir amb l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades i a rectificar les dades de caràcter personal quan resultin incompletes o inexactes.

Com s’exerceix?
La sol·licitud de rectificació ha d’indicar les dades a què es refereix i la correcció que s’hagi de fer, i ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa del que se sol·licita.

Documentació que cal aportar:
– Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
– Si la sol·licitud es formula mitjançant representant, serà necessari acreditar la representació legal o voluntària.
– Documentació justificativa de la modificació sol·licitada.

Contacta amb hola@fp.uoc.edu per a exercir el dret de rectificació.

Quin és el termini de rectificació?
EducaciOnline ha de resoldre sobre la sol·licitud de rectificació en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que es respongui expressament a la petició de rectificació, l’interessat podrà interposar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que EducaciOnline no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu (10) dies.

En el cas que les dades rectificades haguessin estat cedides prèviament, EducaciOnline ha de comunicar la rectificació efectuada al cessionari, en idèntic termini, perquè el cessionari en el termini de deu (10) dies, a comptar des de la recepció de la comunicació, rectifiqui les dades.

Quan es pot denegar el dret de rectificació?
EducaciOnline pot denegar la rectificació de les dades de caràcter personal en els supòsits següents:

– Quan així estigui previst en una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquestes lleis o normes impedeixin a EducaciOnline revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

En tot cas, EducaciOnline ha d’informar l’afectat del seu dret a exercir la tutela davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dret de cancel·lació
És la facultat o capacitat de l’afectat per a instar EducaciOnline que s’excloguin d’un tractament la totalitat o part de les dades de caràcter personal quan aquestes dades resultin inexactes, o siguin inadequades o excessives, o quan el seu tractament no s’ajusti a la llei. Així mateix, l’interessat en pot sol·licitar la cancel·lació sense que es doni cap de les causes anteriors.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, que es conservaran únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a atendre les possibles responsabilitats sorgides durant el termini de prescripció. Un cop finalitzat l’esmentat termini, se suprimirà.

Com s’exerceix?
La sol·licitud de cancel·lació ha d’indicar a quines dades es refereix i aportar a la sol·licitud, si escau, la documentació justificativa del que se sol·licita.

Documentació que cal aportar:
– Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
– Si la sol·licitud es formula mitjançant representant, serà necessari acreditar la representació legal o voluntària.
– Documentació justificativa, si escau.

Contacta amb hola@fp.uoc.edu per a exercir el dret de cancel·lació.

Què és el termini de cancel·lació?
EducaciOnline ha de resoldre sobre la sol·licitud de cancel·lació en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que es respongui expressament a la petició de cancel·lació, l’interessat podrà interposar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que EducaciOnline no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu (10) dies.

En el cas que les dades cancel·lades hagin estat cedides prèviament, EducaciOnline ha de comunicar la cancel·lació efectuada al cessionari, en idèntic termini, perquè el cessionari, en el termini de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la comunicació, cancel·li les dades.

Quan es pot denegar el dret de cancel·lació?
EducaciOnline pot denegar la cancel·lació de les dades de caràcter personal en els supòsits següents:

– Quan les dades de caràcter personal hagin de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si escau, en les relacions contractuals.
– Quan així estigui previst en una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquestes lleis o normes impedeixin a EducaciOnline revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

En tot cas, EducaciOnline ha d’informar l’afectat del seu dret a exercir la tutela davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dret d’oposició
És la facultat o capacitat de l’afectat perquè EducaciOnline no efectuï el tractament de les dades de caràcter personal de l’afectat o se’n cessi el tractament en els supòsits següents:

– Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, relacionat amb la seva situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.
– Quan siguin fitxers la finalitat dels quals sigui fer activitats de publicitat i prospecció comercial, en els termes que preveu l’article 51 de l’RLOPD.

– Quan el tractament tingui per finalitat adoptar una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb l’article 36 de l’RLOPD.

Com s’exerceix?
Documentació que cal aportar:
– Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
– Si la sol·licitud es formula mitjançant representant, serà necessari acreditar la representació legal o voluntària.
– En cas que l’afectat exerceixi el dret d’oposició perquè no es tractin les seves dades de caràcter personal quan no sigui necessari el seu consentiment, cal fer constar a la sol·licitud els motius legítims i fonamentats relacionats amb la seva situació personal que justifiquin l’exercici d’aquest dret.

Contacta amb hola@fp.uoc.edu per a exercir el dret d’oposició.

Quin és el termini de resolució d’una oposició?
EducaciOnline ha de resoldre sobre la sol·licitud d’oposició en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que es respongui expressament a la petició d’oposició, l’interessat podrà interposar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que EducaciOnline no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu (10) dies.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca