Condicions generals de contractació

La contractació dels productes o serveis oferts al lloc web http://fp.uoc.edu/ implica l’acceptació de les condicions generals de la contractació següents (en endavant, «les condicions generals»). Aquestes condicions generals estan disponibles per als clients en llengua catalana, espanyola i anglesa.

Acceptació i disponibilitat de les condicions generals

Amb l’acceptació de les condicions generals vostè manifesta:

  • Que és una persona major d’edat i amb la capacitat jurídica necessària per a contractar o, si escau, que disposa de l’autorització del tutor legal per a fer-ho.
  • Que ha llegit, entén i accepta les condicions generals.

Objecte

Les condicions generals tenen per objecte la contractació dels serveis oferts per mitjà del lloc web http://fp.uoc.edu/ d’EducaciOnline, SLU, empresa del grup UOC que gestiona i ofereix cursos de formació de tipus NO UNIVERSITÀRIA, i Jesuïtes Educació, fundació que ofereix formació bàsica, formació secundària i formació professional de grau superior.

Les dades identificatives d’EducaciOnline consten en el punt primer de l’avís legal que es pot trobar al lloc web http://fp.uoc.edu/. Al seu torn, les dades identificatives de Jesuïtes Educació consten en el lloc web http://www.fje.edu/es/.

Característiques del servei 

EducaciOnline i Jesuïtes Educació ofereixen, mitjançant el seu lloc web, http://fp.uoc.edu/, serveis d’educació a distància especialitzats en la formació professional i altres cursos que permeten l’accés a formació oficial i superior, tant d’àmbit nacional com internacional, principalment en el mercat espanyol i llatinoamericà. Els cursos s’imparteixen en el seu Campus Virtual, seguint una metodologia didàctica pròpia adreçada a respondre a les necessitats educatives de persones que es formen al llarg de la vida.

Modificació de les condicions generals

EducaciOnline i Jesuïtes Educació poden modificar les condicions generals notificant-ho als clients amb l’antelació deguda per tal de millorar els serveis i productes oferts mitjançant http://fp.uoc.edu/.

Contractació i dret de desistiment  

El procés de contractació-matriculació es porta a terme amb EducaciOnline i es pot fer per via telefònica, per correu electrònic, mitjançant el lloc web http://fp.uoc.edu/ i per correu postal amb fulls de matrícula en format paper. En aquest últim cas, l’estudiant accepta que la recepció per EducaciOnline del full de matrícula degudament emplenat i signat implica la formalització de la matrícula. Un cop completat el procés de matriculació, l’estudiant rep un missatge electrònic de confirmació amb el nom d’usuari i les claus d’accés al Campus Virtual.

Els serveis contractats atorguen a l’estudiant el dret de cursar els projectes i els seminaris del cicle formatiu en un termini màxim de cinc (5) semestres acadèmics, una sola vegada. L’ampliació d’aquest termini comporta el cost corresponent.

La inscripció a un projecte o seminari atorga a l’estudiant el dret a dues (2) convocatòries: ordinària i extraordinària. Si les suspèn totes dues, l’estudiant s’ha de tornar a matricular al projecte o seminari en qüestió, i n’ha d’assumir el cost corresponent.

La realització del curs queda supeditada a un nombre mínim de matriculacions. En cas que el curs no s’imparteixi per aquesta causa, se’n comunica la cancel·lació a tots els inscrits. En aquest cas, l’estudiant pot optar per la devolució íntegra de l’import abonat per la matriculació, o bé per la no devolució de l’import i la matrícula en un altre curs d’import similar, cas en què l’estudiant ha d’abonar la quantitat que excedeix l’import que ha pagat inicialment o EducaciOnline n’ha de retornar la diferència si el curs nou té un preu inferior a l’anterior.

L’estudiant disposa de 14 dies naturals per a cancel·lar la contractació de la formació des del dia de la recepció del nom d’usuari i la contrasenya d’accés al Campus Virtual. Per a exercir el dret de desistiment, l’estudiant ha d’escriure un missatge a l’adreça de correu electrònic atencion_estudiante@fp.uoc.edu en el qual ha d’indicar la seva voluntat de desistir.

En tot cas, EducaciOnline es reserva el dret de retornar l’import de prematrícula o reserva de plaça. No obstant això, sempre s’ha de retornar l’import pagat per aquest concepte en els casos següents:

  1. Si no s’imparteix el curs.
  2. Si l’estudiant obté una beca del 100% de l’import del curs.
  3. Per altres motius que l’estudiant ha de justificar amb un escrit raonat adreçat a atencion_estudiante@fp.uoc.edu.

Cada matrícula és personal i intransferible i els drets que se’n deriven no poden ser traspassats a una tercera persona.

Ni EducaciOnline ni Jesuïtes Educació no assumeixen cap responsabilitat per no executar o executar amb retard qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les condicions generals, si aquesta manca d’execució o retard resulta o és conseqüència d’un supòsit de força major o cas fortuït.

En cas que no s’enviï dins del termini establert i en la forma escaient la documentació requerida per a accedir al programa formatiu matriculat, les conseqüències que se’n puguin derivar són responsabilitat única i exclusiva de la persona interessada, que queda sense el dret de sol·licitar la devolució dels imports i perd el dret de ser avaluada.

L’estudiant pot efectuar reclamacions, suggeriments o comentaris pels canals d’atenció a l’estudiant que EducaciOnline posa a la seva disposició, indicats en les condicions generals.

Formes de pagament

Tots els programes, cursos i cicles oferts al web http://fp.uoc.edu/ poden ser abonats pels mitjans que s’indiquen en el formulari de matrícula. S’informa que l’ús fraudulent de targetes de crèdit o la denegació de l’operació de cobrament per qualsevol causa dóna dret a EducaciOnline i a Jesuïtes Educació de rescindir la contractació del curs o programa adquirit, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

En cas que l’interessat no compleixi els requisits per a poder accedir al pla de finançament (ASNEF), ha d’optar per altres processos de pagament o bé per l’accés d’una altra persona que sí que compleixi els requisits al pla.

En cas d’impagament d’alguna de les quotes, EducaciOnline es reserva el dret de cancel·lar l’accés al Campus sense menystenir les qualificacions que s’hagin obtingut fins al moment de fer els pagaments, i aquest accés és restituït en el moment en què les quotes s’hagin abonat.

És requisit essencial per a l’expedició del títol oficial a què es pugui tenir dret el pagament de l’import total.

Ús del servei i responsabilitats

EducaciOnline i Jesuïtes Educació no garanteixen la disponibilitat permanent dels serveis oferts tant al lloc web http://fp.uoc.edu/ com al seu Campus Virtual, i queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la indisponibilitat dels serveis per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

Ni EducaciOnline ni Jesuïtes Educació no es fan responsables del contingut dels enllaços a altres llocs web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden controlar.

Legislació aplicable i jurisdicció 

A les condicions generals i a les relacions jurídiques que es puguin derivar de la seva aplicació i interpretació, els és aplicable la llei espanyola.

Per a la interpretació i aplicació d’aquestes condicions generals de contractació, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de residència del consumidor i usuari.

Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar les parts en relació amb les condicions generals, s’han de fer fefaentment amb un escrit dirigit al domicili d’EduaciOnline, SLU, o a l’adreça de correu habilitada a aquest efecte i que hagi estat comunicada al client.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectaria només aquesta disposició o la part de la disposició que resultés nul·la o ineficaç, i subsistirien les condicions generals en tota la resta, de manera que aquesta disposició, o la part d’aquesta que resultés afectada, es consideraria no posada.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca