Cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’aplicacions web

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web et capacita per a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, utilitzant tecnologies específiques.

Pensat per a totes les persones apassionades per l’entorn web, podràs crear i administrar entorns web i entorns per a dispositius mòbils, creant el codi, duent a terme plans de prova, fent les correccions que siguin necessàries i dissenyant el disseny de l’aplicació o donant-hi assistència.

Aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, independentment del model que s’hagi utilitzat i fent servir tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides pels estàndards oficials.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web amb nosaltres, sabràs:

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
Gestionar servidors d’aplicacions, adaptant-ne la configuració en cada cas per a permetre el desplegament d’aplicacions web.
Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i comprovant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a les dades adequats a les especificacions.
Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
Desenvolupar components multimèdia per a integrar-los en aplicacions web, fent servir eines específiques i seguint les especificacions establertes.
Integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web, fent l’anàlisi d’interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l’aplicació.
Desenvolupar i integrar components de programari en l’entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics per a complir les especificacions de l’aplicació.
Desenvolupar serveis per a integrar-ne les funcions en altres aplicacions web, assegurant-ne la funcionalitat.
Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

PPots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització.

L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
En acabar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web amb nosaltres, sabràs:

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
Gestionar servidors d’aplicacions, adaptant-ne la configuració en cada cas per a permetre el desplegament d’aplicacions web.
Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i comprovant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a les dades adequats a les especificacions.
Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
Desenvolupar components multimèdia per a integrar-los en aplicacions web, fent servir eines específiques i seguint les especificacions establertes.
Integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web, fent l’anàlisi d’interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l’aplicació.
Desenvolupar i integrar components de programari en l’entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics per a complir les especificacions de l’aplicació.
Desenvolupar serveis per a integrar-ne les funcions en altres aplicacions web, assegurant-ne la funcionalitat.
Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD

Fent els estudis de formació professional de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web amb nosaltres aprendràs a fer servir el prestigiós paquet d’Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator i Indesign: totes les eines necessàries per a edició i composició d’imatges, il·lustracions i gràfics vectorials i disseny i maquetació de pàgines per a la publicació digital i impresa.

SOFTWARE MICROSOFT IMAGINE

A més del paquet Adobe, amb nosaltres aprendràs a utilitzar Microsoft Imagine, el mateix programari i les mateixes eines que fan servir els desenvolupadors professionals. Sigui per a crear un joc, dissenyar una aplicació o llançar un projecte, Microsoft Imagine ajuda els estudiants a desenvolupar les idees que tenen i fer-les realitat amb valentia.

PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
Podràs desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model utilitzat i fent servir tecnologies específiques del costat del client o servidor, garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Programador web

Programador multimèdia

Desenvolupador d’aplicacions en entorns web

Administrador de webs i gestor de sistemes

ON PODRÀS TREBALLAR

Empreses tecnològiques

Desenvolupador o dissenyador de webs

Empreses amb comerç electrònic

Serveis a les empreses

Les claus de l’èxit de #lanovaFP
explicades pels seus protagonistesels estudiants, els directors acadèmics i el personal docent revelen les claus de l’èxit
Yuliana Andrea Estudiant del CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Web Sóc mare de dos nens i gràcies a #lanovaFP tinc la possibilitat de poder formar-me He decidit estudiar en línia perquè sóc mare de dues criatures i només per mitjà de la universitat en línia tinc la possibilitat de poder formar-me i continuar preparant-me, mentre vaig exercint el meu paper de mare i, alhora, el vaig compaginant amb altres deures, tasques i projectes personals que tinc.Fa un temps vaig descobrir que al món digital i de les aplicacions web hi havia una oportunitat de trobar nous mitjans de treball, i per aquest motiu vaig escollir el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web. Em vaig decidir per estudiar amb FP Jesuïtes perquè vaig buscar informació i vaig trobar qualitat i professionalitat en aquest curs. També molt bones recomanacions.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Scheider Electric
Realiza las prácticas en TMB - Transports metropolitans de Barcelona
Realiza las prácticas en Fundació Pere Tarrés
Realiza las prácticas en Silicode
Realiza las prácticas en Tecnocom
Realiza las prácticas en Meditel
Realiza las prácticas en TÜV Rheinland
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca