Cicle formatiu de grau superior EDUCACIÓ INFANTIL

Novetat! Convocatòria oberta
Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en EDUCACIÓ INFANTIL

El cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil s’adreça a les persones que han decidit professionalitzar-se en l’àmbit de l’educació infantil i busquen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància per poder treballar com a educadors infantils en jardins d’infància, centres educatius o de lleure, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola…

El grau superior de formació professional d’Educació Infantil presenta múltiples i variades sortides professionals: un tècnic en Educació Infantil és responsable d’un grup d’aula (exerceix el rol de tutor, programa, es relaciona amb les famílies, planifica la jornada, etc). 

Cada vegada hi ha més demanda de professionals qualificats per part dels centres dedicats a la cura i educació dels infants. De fet, les dades del Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE) ho corroboren, ja que la xifra de persones contractades titulades en el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil ha augmentat darrerament.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació Online i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil sabràs:

Programar la intervenció educativa d’una aula destinada a infants de 0 a 3 anys.
Organitzar una aula amb els recursos adients per a infants de 0 a 3 anys.
Conèixer les estratègies metodològiques necessàries per a desenvolupar activitats amb infants de 0 a 6 anys.
Adquirir estratègies per a comunicar-se amb les famílies i així aconseguir treballar de manera coordinada l’educació del seu fill o filla.
Detectar possibles trastorns en els infants i saber orientar les famílies per a treballar-los.
Tenir clars els protocols establerts a l’hora d’actuar davant d’un accident o malaltia.
Utilitzar eines per a avaluar els infants i per a poder transmetre a les famílies la informació obtinguda.
Mostrar creativitat en el disseny d’activitats seguint les línies pedagògiques de la institució.
Adquirir habilitats socials que permetin relacionar-se amb els infants, les famílies i els companys de l’equip amb què treballa.
Organitzar espais aplicant les normatives que garanteixin estar en entorns segurs.

 

Ser capaç de crear i gestionar una llar d’infants.
Interpretar les frases i traduir-les a un llenguatge més humà i reconeixible.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en dos seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització.

L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
En acabar el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil sabràs:

Dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle de l’educació infantil en l’àmbit formal, i en tota l’etapa en l’àmbit no formal
Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context
Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i les característiques dels infants
Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i els procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.
Donar resposta a les necessitats dels infants, i també de les famílies que necessitin la participació d’altres professionals o serveis, fent servir els recursos i els procediments adequats
Actuar davant contingències relatives a les persones, els recursos o al medi, transmetent seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d’actuació establerts.
Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació per tal de millorar la qualitat del servei
Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i la realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en què portaràs a terme l’activitat
Tenir relacions fluides amb els infants i les famílies, els membres del grup en què estiguis integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin
Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de seguretat en la planificació i el desenvolupament de les activitats
Crear i gestionar una petita empresa, fent un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
La titulació oficial del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil et permetrà accedir a un lloc de treball d’acord amb els teus estudis, sigui en el primer cicle d’educació infantil (sempre sota la supervisió d’un mestre o mestra), o en institucions dependents d’organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada: institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en espais de suport familiar a partir de les directrius d’altres professionals
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Educador/a infantil en el primer cicle d’educació infantil.

Sempre sota la supervisió d’un mestre o mestra.

Educador/a infantil en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.

Educador/a amb menors (0-6 anys) en situació de risc social.

En institucions o en programes específics de treball o en espais de suport familiar a partir de les directrius d’altres professionals.

Educador/a en programes o activitats de lleure i temps lliure infantil.

Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius.
ON PODRÀS TREBALLAR

Institucions dependents d’organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada.

Institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social

Programes o activitats de lleure i temps lliure infantil:

ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius…

Escoles bressol, llars d’infants i escoles infantils.

Serveis a les empreses

PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir
El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca