Cicle formatiu de grau superiorINTEGRACIÓ SOCIAL

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en INTEGRACIÓ SOCIAL

El cicle formatiu de grau superior d’Integració Social et permet créixer professionalment en l’àmbit social. Aquest títol et capacita per a programar, analitzar, implantar i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al personal professional.

Aquests professionals han de ser capaços d’aportar solucions a nous reptes, com l’augment de l’esperança de vida amb el consegüent envelliment de la població, la inserció laboral de les víctimes de violència de gènere, de persones amb diversitat funcional, de persones en risc d’exclusió social, la integració social i laboral de persones migrants… La integració social és un camp que demana professionals qualificats i titulats i incorpora activitats en nous sectors com la mediació comunitària, la intercultural y la violència de gènere.

Les persones que obtenen aquest títol podran exercir la seva activitat laboral en el sector dels serveis a les persones, treballant des del respecte i garantint la creació d’entorns segurs, tant per a les persones destinatàries com per al personal professional. Els seus àmbits d’actuació poden ser l’assistencial, l’educatiu i el de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat, l’atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, la mediació comunitària, la inserció ocupacional i laboral, i la promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves famílies

2.000 hores

380 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

Títol oficial expedit pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social sabràs:

Programar activitats d’integració social aplicant recursos i estratègies metodològiques que possibilitin a les persones que estan en situaciones de conflicte social puguin particiar del nivell mínim de benestar segons la normativa vigent, facilitant-los l’autonomia personal i ajudant-les en la inserció ocupacional.
Contribuir al desenvolupament i l’enfortiment de les capacitats relacionades amb la cura de les persones grans en situació de discriminació i segregació socioeconòmica, ampliant les oportunitats per a un envelliment amb autonomia, independència i dignitat.
Dissenyar i implantar actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant-ne l’impacte social i laboral, amb una visió global que inclogui tant la víctima com la seva família.
Desenvolupar plans d’acció específics que promoguin la participació i la integració de les persones migrants en la societat, proposant, informant i canalitzant actuacions específiques.
Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, adaptades a les particularitats de les persones implicades i del seu context, controlant i avaluant el seu desenvolupament.
Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, controlant i avaluant el desenvolupament de les unitats de convivència.
Organitzar i implantar programes d’inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l’ajust a l’itinerari prefixat.
Entrenar i gestionar habilitats d’empatia i comunicació fent servir sistemes alternatius i motivant les persones implicades a aplicar-les.
Fer tasques de mediació entre persones i grups aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de manera eficient.
Organitzar i implantar activitats de suport psicosocial tenint una actitud respectuosa envers la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització.

L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Integració Social d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
En acabar el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social sabràs:

Programar activitats d’integració social aplicant recursos i estratègies metodològiques que possibilitin a les persones que estan en un sistema marginal participar del nivell mínim de benestar segons la normativa vigent, facilitant-los l’autonomia personal i ajudant-les en la inserció ocupacional.
Contribuir al desenvolupament i l’enfortiment de les capacitats relacionades amb la cura de les persones grans en situació de discriminació i segregació socioeconòmica, ampliant les oportunitats per a un envelliment amb autonomia, independència i dignitat.
Dissenyar i implantar actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant-ne l’impacte social i laboral, amb una visió global que inclogui tant la víctima com la seva família.
Desenvolupar plans d’acció específics que promoguin la participació i la integració dels immigrants en la societat, proposant, informant i canalitzant actuacions específiques.
Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, adaptades a les particularitats de les persones implicades i del seu context, controlant i avaluant el seu desenvolupament.
Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, controlant i avaluant el desenvolupament de les unitats de convivència.
Organitzar i implantar programes d’inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l’ajust a l’itinerari prefixat.
Entrenar i gestionar habilitats d’empatia i comunicació fent servir sistemes alternatius i motivant les persones implicades a aplicar-les.
Fer tasques de mediació entre persones i grups aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de manera eficient.
Organitzar i implantar activitats de suport psicosocial tenint una actitud respectuosa envers la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
El camp d’actuació del cicle de grau superior d’Integració Social cada vegada és més ampli a causa de diferents factors que intervenen en la nostra societat: les persones cada vegada viuen més anys i requereixen atenció i serveis durant més temps, la realitat de la immigració com a part de la nostra comunitat, l’atur com a problema estructural en les societats, la problemàtica del maltractament de gènere o violència masclista i les seves conseqüències en els nuclis familiars, el problema cada vegada més visible de l’assetjament infantil (bullying) o la pobresa, que ja comença a ser congènita en la nostra societat.

En resum, un cicle formatiu pensat per a totes les persones que vulguin fer de la seva dedicació i el seu compromís d’ajuda a la societat la seva forma de vida:

DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Tècnic d’integració social

Tècnic de programes d’ajuda a domicili, de programes de prevenció i inserció social, d’inserció ocupacional, de mobilitat bàsica, d’ocupació amb suport, d’acompanyament laboral…

Mediador/a veïnal, comunitari i intercultural

Monitor/a de persones amb discapacitat (física, psíquica o sensorial).

Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Auxiliar de tutela

ON PODRÀS TREBALLAR

Sector de la intervenció social (serveis socials).

Administracions públiques

Entitats privades, tant amb ànim de lucre com sense (ONG, associacions, fundacions...).

Centres de serveis socials, d'acolliment, pisos tutelats i residències destinades a l’atenció de col·lectius diversos

Centres comunitaris, punts de trobada familiar, centres escolars, centres d’acolliment per a dones, menors, marginats, sensellar. Residències destinades a l’atenció de col·lectius diversos per a la tercera edat, persones amb diversitat funcional, malalts mentals…
PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir
El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Scheider Electric
Realiza las prácticas en TMB - Transports metropolitans de Barcelona
Realiza las prácticas en Fundació Pere Tarrés
Realiza las prácticas en Silicode
Realiza las prácticas en Tecnocom
Realiza las prácticas en Meditel
Realiza las prácticas en TÜV Rheinland
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca